no shit

keishi | twenteen | not a chinky asian but still asian